Main scroll:

Screen height:

Total height:

Обратная связь

или позвоните нам: 0 800 751031

Поздравляем!Вы почти зарегистрированы!

На email мы отправили письмо подтверждения. Будьте внимательны – оно могло попасть в «спам». Если же письмо не пришло, или вы его случайно удалили (такое бывает) - нажмите ниже, чтобы отправить письмо повторно.

Мы отправили письмо повторно

Очень надеемся, что вы его получили. Но если вдруг (о горе!) письмо так и не пришло, вы можете зарегистрировать другой email или написать в нашу Службу поддержки.

Ошибка сброса пароля

До сих пор не получили письмо с инструкцией по сбросу пароля? Возможно, что-то пошло не так ☹ Предлагаем ввести еще раз email (быть может, ранее вы ошиблись при вводе) или написать в Службу поддержки.

Ошибка авторизации

Вы превысили число допустимых попыток входа в систему, если вы забыли пароль - воспользуйтесь функцией сброса пароля.

Ошибка подтверждения

К сожалению срок действия ссылки на восстановление пароля истек. Вам отправить еще одно письмо со ссылкой на восстановление?

Спасибо за ваше обращение!

Мы очень рады, что вам не безразличен наш сервис и обязательно ознакомимся с вашим сообщением.

Поздравляем!

Ваш email user_email@gmail.com успешно добавлен в список самых важных получателей новостей Uplata. Теперь обо всем важном вы будете узнавать первым!

Ошибка подтверждения!

К сожалению, срок действия кода подтверждения номера истек. Вам отправить новое SMS?

Ошибка входа

Вы превысили число допустимых попыток входа в систему, если вы забыли пароль - воспользуйтесь функцией сброса пароля.

Ошибка входа

К сожалению e-mail или пароль введены неверно. Пожалуйста, попробуйте ещё раз.

Подтверждение сброса пароля

На email мы отправили письмо со ссылкой для сброса пароля. Будьте внимательны – оно могло попасть в «спам». Если же письмо не пришло, или вы его случайно удалили (такое бывает) - нажмите ниже, чтобы отправить письмо повторно.

Ошибка подтверждения

К сожалению срок действия ссылки на восстановление пароля истек. Вам отправить еще одно письмо со ссылкой на восстановление?

Готово!

Приглашение для

отправлено!

Упс :(

Больше 10 мин вы ничего здесь не делали.
Чтобы кто-то посторонний не воспользовался вашим возможным отсутствием, мы просим повторить вход. Это для вашей безопасности.

Упс :(

Пользователь mail@mail.ru уже зарегистрирован.
Давайте пригласим еще кого-то :)

Хорошо, спасибо
Обнаружена техническая ошибка

Что-то пошло не так.(
Попробуйте перезагрузить страницу или повторить операцию через несколько минут.
Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, напишите, пожалуйста, как наткнулись на эту ошибку нашей Службе поддержки.

Сбросить пароль

На указанный email будет отправлено письмо с инструкцией по сбросу пароля. Проверьте почту.

Контакт-центр: 0 800 751031

Вход

Регистрация

Сохранить PDF

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС» (далі – «Фінансова установа»), код за ЄДРПОУ 39859779, що діє на підставі Ліцензії Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунку №42 від 29.04.2016 р., Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 615 від 20.08.2015 р., в особі Директора Скрипнік В.В., діючого на підставі Статуту, та фізична особа, ініціатор переказу грошових коштів яка прийняла (акцептувала) умови викладені у цьому Договорі, (далі – «Клієнт»), надалі разом іменуються – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Публічний договір (надалі «Договір») про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Цей Договір є публічною пропозицією Фінансової установи необмеженому колу фізичних осіб щодо надання послуг із переказу грошових коштів (прийому платежів) у національній валюті без відкриття рахунків, зокрема шляхом використання електронних платіжних засобів, та подальшого перерахування коштів в безготівковій формі на користь отримувачів платежу.

1.2. Цей Договір розроблено відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Правил міжнародних платіжних систем VISA International та MasterCard Worldwide, Внутрішніх правил про переказ коштів та інших нормативно-правових актів України.

1.3. Цей Договір набуває чинності відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Клієнтів, беззастережне прийняття умов якого Клієнтом вважаються акцептуванням цього Договору (акцепт оферти). Клієнт шляхом натисканням кнопки яка ініціює процедуру переказу грошових коштів (наприклад кнопки «Оплатити» або «Перевести») засвідчує повне та беззастережне прийняття умов цього Договору, а також свідчить, що Клієнт розуміє значення своїх дій, умови договору йому зрозумілі, він не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози, і т.п.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Договір визначає порядок та умови надання Фінансовою установою фінансових послуг із переказу грошових коштів (прийому платежів) на користь отримувачів через структурні підрозділи, за допомогою платіжних пристроїв, Інтернет-сайту (www.uplata.com.ua), згідно із режимом роботи, визначеним Фінансовою установою.

2.2. За умовами Договору Клієнт доручає, а Фінансова установа здійснює приймання грошових коштів Клієнта для їх подальшого переказу отримувачу, визначеного Клієнтом.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Фінансова установа має право:

3.1.1. надавати Клієнту послуги із переказу коштів без відкриття рахунку, в т.ч. із використанням електронного платіжного засобу;

3.1.2. отримувати винагороду за надання послуг з переказу коштів;

3.1.3. в односторонньому порядку встановлювати та змінювати розмір комісії за послуги;

3.1.4. відмовити Клієнту в проведенні операції із переказу грошових коштів або призупинити виконання такої операції у разі ненадання Клієнтом передбачених законодавством відомостей (документів), підозри щодо використання вкрадених ЕПЗ, в інших випадках передбачених діючим законодавством України, правилами відповідних платіжних систем;

3.1.5. установлювати обмеження щодо суми грошових коштів, яку може переказати Клієнт протягом відповідного періоду (часу);

3.1.6. укладати договори із третіми особами для організації та здійснення прийому платежів від Клієнтів, та надання Клієнту послуг;

3.1.7. передавати правоохоронним органам та/або іншим компетентним органам державної влади України, установам та організаціям на їхній офіційний запит інформацію, пов’язану із порушенням Клієнтом будь-яких умов цього Договору, а також відомості, чи сукупність відомостей, про Клієнта, які стали відомі Фінансовій установі.

3.2. Клієнт має право:

3.2.1. користуватися фінансовими послугами Фінансової установи;

3.2.2. звертатися до Фінансової установи за отриманням інформації із питань переказу грошових коштів;

3.2.3. отримувати підтвердження ініціювання переказу грошових коштів у вигляді квитанції в електронному вигляді.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1.Фінансова установа зобов’язана:

4.1.1. надавати Клієнту послуги із переказу коштів у порядку визначеному діючим законодавством України;

4.1.2. надавати документ, що підтверджує ініціювання операції із переказу коштів;

4.1.3. надавати консультації Клієнту стосовно тарифів та правил переказу грошових коштів;

4.1.4. надавати інформацію щодо правил, умов, обмежень, розміру комісії на Інтернет-сайті;

4.1.5. Фінансова установа несе перед Клієнтом відповідальність щодо проведення переказу коштів, згідно із діючим законодавством України та умовами Договору.

4.2. Клієнт зобов’язаний:

4.2.1. під час здійснення переказу дотримуватися вимог законодавства України, умов цього Договору не порушуючи, при цьому, права третіх осіб;

4.2.2. здійснювати оплату фінансових послуг згідно із тарифами Фінансової установи;

4.2.3. відмовитися від здійснення переказу грошових коштів у разі незгоди з цим Договором, або будь-якої його частини.

5.УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗІВ ГРОШОВИХ КОШТІВ

5.1. Грошові кошти приймаються Фінансовою установою в гривнях готівкою або за допомогою електронного платіжного засобу (платіжної картки).

5.2. Переказ коштів здійснюється у термін не більше трьох банківських днів із моменту ініціювання переказу Клієнтом;

5.3. Максимальну суму переказу зазначено на Інтернет-сайті;

5.4. Клієнт, прийнявши умови цього Договору, погоджується під час переказу коштів сплачувати комісію та інші платежі за умови, що інформацію про розмір комісій/платежів доведено до Клієнта (шляхом зазначення на інтернет-сайті) до початку підтвердження операції із переказу коштів. Фінансова установа повідомляє Клієнта, що право отримувати комісію може бути передане іншим особам, у випадках, якщо Фінансова установа використовує їх для переказу коштів на договірних умовах;

5.5. Фінансова установа самостійно установлює розміри комісії, і вони можуть змінюватися у залежності від більшості факторів (розмір переказу, тип платіжної системи, отримувача грошових коштів, тощо);

5.6. За результатами ініціювання переказу грошових коштів Клієнту видається квитанція, у якій зазначається сума переказу коштів, сума утриманої комісії, інша інформація, передбачена нормативно-правовими актами України та правилами відповідної платіжної системи. Така квитанція може надаватися в електронному вигляді на Інтернет-сайті та/або шляхом направлення листа на електрону адресу зазначену Клієнтом;

5.7. Квитанція підтверджує факт ініціювання Клієнтом операції по переказу грошових коштів, але не є документом, що підтверджує надходження коштів Отримувачу;

5.8. Клієнт має право при здійсненні переказу грошових коштів із використанням Електронного платіжного засобу відкликати такий переказ, шляхом надання до банку, що обслуговує Клієнта, відповідного документу на відкликання. Таке відкликання можливе лише до списання суми коштів із його рахунку. Після надходження коштів на рахунок Отримувача, Клієнт зобов’язаний адресувати вимоги щодо повернення грошових коштів лише такому Отримувачу, та самостійно узгоджувати із ним процедуру повернення грошових коштів. Сума сплаченої комісії при цьому Клієнту не повертається.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Фінансова установа несе перед Клієнтом відповідальність, повязану із переказом грошових коштів, відповідно до чинного законодавства України та умов цього договору.

6.2. Фінансова установа не несе відповідальності через перебої в електромережі, мережі передачі даних, за допомогою яких здійснюється доступ до послуг, які вона надає, за тимчасову непрацездатність, несправності, помилки у роботі програмних засобів або Інтернет-сайту, а також за можливі, пов’язані з цим, збитки Клієнту.

6.3. Фінансова установа несе відповідальність тільки за документально підтверджений реальний збиток. Граничний розмір відповідальності, у будь-якому випадку, не може перевищувати суми Переказу.

6.4. Клієнт несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним під час ініціювання переказу грошових коштів, зокрема щодо реквізитів Отримувача, контактної інформації, призначення платежу тощо.

6.5. Фінансова установа не несе відповідальності за наслідки невиконання Клієнтом, Отримувачем платежу або банком Отримувача платежу своїх зобов’язань, а також суперечок, що можуть виникнути між Клієнтом та Отримувачем із приводу якості або кількості товарів, робіт та/або послуг, оплачених Клієнтом.

6.6. Фінансова установа не несе відповідальності перед належним володарем ЕПЗ, якщо переказ грошових коштів було ініційовано іншою особою, що отримала доступ до ЕПЗ або реквізитів ЕПЗ.

6.7. Фінансова установа звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за цим договором, якщо невиконання є наслідком обставин непереборної (ФОРС-МАЖОР), а також інші обставини надзвичайного характеру, які безпосередньо впливають на виконання умов цього договору та які не могли бути передбачені або попереджені розумними діями.

7.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вступає в дію із моменту ініціювання Клієнтом переказу грошових коштів та діє до повного виконання Сторонами зобовязань за цим Договором.

8.ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Фінансова установа залишає за собою право періодично та без попереднього повідомлення вносити зміни до умов цього Договору, в тому числі, стосовно тарифів, лімітів, шляхом розміщення нової редакції Договору на інтернет-сайті Фінансової установи (www.uplata.com.ua). При цьому нові умови надання послуг по переказу грошових коштівє обов’язковими для Клієнта із моменту розміщення нової редакції цього Договору, якщо інший термін вступу змін у силу не визначено окремо.

9.ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

9.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні положень цього Договору, вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

9.2. У випадку, якщо Сторони не можуть дійти згоди, спори і розбіжності підлягають врегулюванню в суді, відповідно до чинного законодавства України.

10.ФОРС-МАЖОР

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання цього Договору, якщо це невиконання відбулося в наслідок дії обставин непереборної сили, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами. Такими обставинами є: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку державних органів, що забороняють або обмежують здійснення Сторонами своїх зобов’язань за Договором, тощо (надалі – форс-мажор), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з часу оголошення стороною, яка не може їх виконати, форс-мажору і закінчується (чи закінчився б), якщо сторона, яка не може їх виконати, вжила б заходів, яких вона могла б вжити, для виходу із форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на увесь період його дії та ліквідації наслідків. Термін виконання зобов’язань відкладається на увесь період дії форс-мажорних обставин та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин сторони мають письмово інформувати одна одну протягом п’яти календарних днів із моменту їхнього настання, підтвердивши таку інформацію документами, передбаченими чинним законодавством України.

11.ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

11.1. Прийняттям умов цього Договору Клієнт, як суб’єкт Персональних даних, добровільно надає ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 39859779) свою згоду на обробку Персональних даних, що включає в себе вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, уточненням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням Персональних даних Клієнта, відповідно до мети обробки Персональних даних, які вказано у цьому пункті Договору та/або будь-якої іншої мети обробки Персональних даних, що визначається Фінансовою установою, в т.ч. але не виключно із метою пропонування нових послуг, встановлення ділових відносин, проведення статистичних досліджень, а також на збір, надання, використання та поширення будь-яким чином інформації, яку вказано у цьому пункті, в т.ч. через бюро кредитних історій та розкриття інформації щодо Клієнта у порядку, визначеному діючим законодавством України. Метою надання Клієнтом персональних даних і наступної їхньої обробки Фінансовою установою є забезпечення реалізації відносин між Клієнтом та Фінансовою установою у сфері надання фінансових послуг, переказу грошових коштів, дотримання вимог чинного законодавства України, у т.ч. вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та інших нормативно-правових актів. Термін зберігання Персональних даних Клієнта - безстроково. Обсяг Персональних даних Клієнта, щодо яких здійснюється процес обробки Персональних даних Клієнта та які можуть бути включені до бази персональних даних Фінансової установи: будь-яка інформація про Клієнта, яка стала відомою Фінансовій установі при установленні відносин із Клієнтом. Підписанням цього Договору Клієнт також надає свою згоду на зміну визначеної цим Договором мети обробки персональних даних Клієнта. Згода Клієнта на обробку його Персональних даних, що надано останнім, згідно із умовами цього пункту, не вимагає здійснення повідомлень про передачу Персональних даних Клієнта третім особам, згідно із нормами ст.21 Закону України «Про захист персональних даних». Клієнт підтверджує, що його повідомлено про включення його Персональних даних до бази персональних даних із метою, що вказано у цьому пункті Договору, а також, що йому повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», про мету обробки та збору Персональних даних Клієнта. Згода Клієнтом в т.ч. надається шляхом ініціювання Клієнтом операції по переказу грошових коштів на сайті Фінансової установи. Клієнт надає згоду на обробку наступних персональних даних: прізвища, імені, по батькові; дата народження; поштова (фактична) адреса; відомості про громадянство; номер документа, що засвідчує особу Клієнта, відомості про дату видачі зазначеного документа та найменування органу, що його видав; номера телефонів; номера факсів; адреса електронної пошти (e-mail); довідка ІПН; свідоцтво про народження; закордонний паспорт; військовий квиток, інші відомості, які Клієнт зазначить відносно себе. Фінансова установа зобов’язується не передавати Персональні дані (інформацію), які стали відомі під час надання послуг із переказу грошових коштів третім особам, окрім тих, що залучені Фінансовою особою та приймають участь під час надання зазначеної послуги, та Клієнт підтверджує надання згоди Фінансовій установі на передачу таких Персональних даних та іншої інформації таким третім особам, згідно із умовами цього пункту та не вимагатиме здійснення повідомлень про передачу Персональних даних Платника третім особам, відповідно до норм ст.21 Закону України «Про захист персональних даних». Зазначена Клієнтом інформація може використовуватися для надання квитанції, будь-якого інформування про зміни в умовах надання послуг із переказу грошових коштів, повідомлення про нові послуги, уточнення відомостей (реквізитів), зазначених Клієнтом, інформування Клієнта про підстави невиконання Переказу, повідомлення про різні акції, маркетингові заходи, програми чи інформаційно-рекламні заходи або опитування. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом направлення Клієнтом відповідного повідомлення у простій письмовій формі на адресу Фінансової установи.

12.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

12.2. Цей Договір укладено українською мовою, умови Договору є публічними і Клієнт повністю погоджується на його умови.

12.3. Клієнт, на момент погодження даного Договору та додатку до нього, надає згоду на здійснення операції із переказу грошових коштів, згідно із встановленими Фінансовою установою тарифами та на обробку персональних даних із метою виконання ініційованого фізичною особою переказу.

12.4. Недійсність або невідповідності будь-якої частини Публічного договору законодавству України, у тому числі у звязку із прийняттям нових законодавчих актів, він буде діяти лише у тій частині, яка не суперечить законодавству України.

Контактна інформація Фінансової установи:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТЕКС-ФІНАНС»

65014, Одеська обл., місто Одеса, провулок Лермонтовський, будинок 13

р/р № 26506455000333 в АТ « ОТП Банк», МФО 300528, ЕДРПОУ 39859779

Пошта: fortexfinance@ukr.net

Тел: +048-737-39-32

Не платник ПДВ

ДиректорВ.В. Скрипнік